PFI - Programes formació i inserció

PFI Manteniment de Vehicles

Informació general

Els PFI van dirigits a nois/es que han finalitzat l'ESO sense obtenir el graduat.

El curs té un doble objectiu. Per una banda facilitar la incorporació al món del treball a través de l’aprenentatge dels coneixements bàsics d’un ofici i de l'altra completar la formació per tal de, si es vol, superar la PROVA d'ACCÉS als CFGM, prosseguint així en els estudis de formació reglada.

Mòduls del PFI

El programa està dissenyat i aplicat amb els objectius i els criteris metodològics establerts des del Departament d'Educació.

Consulta els mòduls i criteris d'Avaluació aquí.

 • Relació de mòdulsDurada
 • MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONALS
 • Mecanitzat i soldadura92h
 • Electricitat del vehicle80h
 • Mecànica del vehicle123h
 • Operacions auxiliars de preparació de superfícies65h
 • Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals35h
 • Mòdul de projecte integrat 40h
 • Mòdul de formació en centres de treball180h
 • MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
 • Estratègies i eines de comunicació110h
 • Entorn social i territorial30h
 • Estratègies i eines matemàtiques110h
 • Incorporació al món laboral45
 • Tutoria40h
 • Formació Complementària50h

Requisits per accedir-hi

 • Noi/es d’edat mínima 16 anys o fer-los dins l'any natural.
 • Sense el títol del Graduat d'Educació Secundària.
 • Amb ganes de formar-se en un ofici per accedir a un lloc de treball o bé amb la intenció de reincorporar-se al sistema educatiu.

Accés a cicles formatius de grau mitjà

 • La superació del PFI en el nostre centre, per l'alumnat que reuneixi els requisits previstos comporta l'exempció de totes les parts de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. IMPORTANT: Per tenir dret a l'exempció de les proves, l'alumnat s'ha d'inscriure a la prova d'accés dins el termini establert i complir els requisits de participació.
 • REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
 • Haver superat el programa de formació i inserció.
 • Tenir 17 anys complerts l'any de finalització del PFI.
 • Haver superat el mòdul de FCT (Formació en Centres de Treball) o estar-ne exempt
 • Haver obtingut un mínim de 4 punts sobre 10, a cadascun dels àmbits per fer la mitjana. La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i el curs es considera superat si la qualificació final és de 5 punts o superior.

Demana informació