Informació sobre assessorament i reconeixement

Introducció. Què és?

És un servei personalitzat que s'adreça a persones de més de 18 anys amb experiència professional interessades en veure quines són les diferents possibilitats formatives i el camí formatiu idoni per tal d'obtenir la qualificació acadèmica adient. El servei queda obert durant tot el curs.

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d'Ensenyament: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU I DEL SERVEI DE RECONE

El centre Girona es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 20 de juliol de cada curs: a. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats. b. El nombre de places que s’ofereix per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement. c. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds. d. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament. e. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei. f. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei. g. El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.

2. Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboralo en activitats socials.

3. Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionals i un servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.

4. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.

5. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils desprès del termini de sol·licitud.

6. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.

7. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.

8. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costaran les recomanacions de l’itinerari formatiu professional a realitzar.

9. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.

10. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, 20 dies desprès de finalitzar el procés. 11. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.

12. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, així com un període depossibles reclamacions contra la resolució emesa per la junta de reconeixement dels aprenentatges. Tant les queixes i suggeriments com les possibles reclamacions seran resoltes en un termini no superiora 7 dies.

 

Ofertes de places per al curs 2021/22

  • Relació de mòdulsDurada
  • CFPS AGB0 Administració i finances GS 4 places 2000h
  • CFPM CM10 Activitats comercials GM 4 places 2000h
  • CFPS CMB0 Comerç internacional GS 4 places 2000h
  • CFPS CMC0 Transport i logística GS 4 places 2000h
  • CFPS CMD0 Màrqueting i publicitat GS 4 places 2000h
  • CFPM TM10 Electromecànica de vehicles automòbils 25 places 2000h
  • CFPM TM20 Carrosseria GM 4 places 2000h
  • CFPS TMA0 Automoció 4 places 2000h

Demana informació