Experiència internacional en els teus estudis a ETG

Erasmus +

Erasmus +

Des de que ETG va obtenir la carta ERASMUS l’any 2014, li permet planificar programes de mobilitat a l'estranger per als nostres alumnes.
A més, ETG està immers en un procés de internacionalització de l'escola, ja que pertanyem a la xarxa de mobilitat i cooperació internacional.
LA INTERNACIONALITZACIÓ de l'ESCOLA PASSA PER L'ESTRANGER.
T'HI APUNTES?

PROCÉS de SELECCIÓ d'ALUMNES


Els alumnes que estigueu interessats en fer l'ERASMUS, obtenint una beca, heu de inscriure-us en el procés que l'escola té obert, i seguir les instruccions que us indiquem. Si teniu dubtes, contacteu amb la coordinació de mobilitat de l'escola. Enviant un correu electrònic a
etg@escolatecnicagirona.com
L'equip docent i la coordinació de mobilitat, seran els responsables d'assignar les beques de que disposem, segons el protocol i barem establert.
Esperem que us animeu de veritat a viure l'experiència.
SOM-HI, entreu al moodle de l’escola a MOBILITAT INTERNACIONAL. ERASMUS+ i feu la vostra
inscripció amb el formulari online.

Instrucions del procés de selecció

Ens plau comunicar-vos que ETG inicia el procés de selecció d’alumnes interessats en participar en el programa de mobilitat Erasmus +.
Entreu a l’enllaç com a visitants i podreu consultar tota la informació.
PER MÉS INFORMACIÓ CLICA AQUI – MOBILITAT INTERNACIONAL. ERASMUS+

DECLARACIÓ DE POLITICA DE ERASMUS+

Activitats Erasmus+ (KA1) Mobilitats d'aprenentatge. Educació superior.
ETG és una escola amb un projecte educatiu on, el tracte proper a l'alumnat i famílies i un mètode pedagògic on la formació pràctica, adreçada a les necessitats empresarials, té especial rellevància. La mobilitat i la cooperació és un element central com a part de la política institucional de l'ETG. Per a la nostra escola és una prioritat fomentar la mobilitat internacional i la participació dels nostres alumnes en projectes internacionals de qualitat. Treballem per aconseguir els objectius de la carta ECHE, ampliant la identitat europea a través de l'educació dels nostres alumnes, cooperant amb empreses com a partners, això condueix a un desenvolupament més gran de l'espai Europeu d'Educació Superior.
Un dels objectius principals és enfortir els nostres vincles a l'estranger, ja que ens obre portes a relacions amb empreses amb maneres diferents de desenvolupar les seves tasques i permet als alumnes conèixer nous mètodes que després podem implantar com a part dels nostres objectius acadèmics.
Creiem que l‟oportunitat que aporta un programa Erasmus és molt beneficiosa per a totes les parts, ja sigui per al‟alumnat o l‟escola.
Un altre dels nostres objectius se centra a aconseguir una millora en el nivell d'idioma dels nostres estudiants mitjançant la immersió lingüística, ja que és un aspecte clau per millorar i potenciar la inserció laboral. Al món actual es valora molt que una persona sigui capaç de gestionar diferents situacions en diferents llocs de treball, per la qual cosa el programa afegeix un valor als nostres alumnes ja que els dóna un nou enfocament del món laboral.
També és molt important que puguem potenciar la capacitat de mobilitat i que els participants puguin desenvolupar-se no sols professionalment, sinó també personalment i socialment en diferents cultures, empreses i nous contextos. Estem segurs que la participació dels nostres alumnes en projectes internacionals els beneficia per al seu futur, donant-los més sortida professional.
Des del punt de vista de l´escola ens proporcionarà una visió més global que podrem transmetre a la resta d´alumnes que no puguin accedir al programa, informant-los de com és el mercat laboral internacional. A més, enriqueix tot el nostre projecte educatiu i ens fa més competitius adaptant-nos-hi un valor afegit.
Formar part d'Erasmus ens compromet a modernitzar i internacionalitzar més la nostra institució, gràcies al contacte que tenim amb les empreses amb què col·laborem per a les pràctiques dels nostres alumnes, també tenim l'oportunitat de conèixer noves formes de treball, recollir noves idees i experiències que després podem tenir en compte per millorar la impartició de les nostres classes, així com millorar les capacitats digitals i fomentar la
educació inclusiva a tots els nivells.
Durant el programa 2014-2020 ja hem participat a quatre convocatòries Erasmus en la modalitat de mobilitats en pràctiques. Podem afirmar que han estat un èxit absolut on totes les mobilitats han aportat valor als participants. Tenim en compte els resultats d‟aquestes experiències per millorar la nostra activitat internacional.

 

Erasmus Policy Statement.
Erasmus activities: Key Action 1 (KA1) - Learning mobility. Higher education students
and staff.
ETG is a school with an educational mission to create healthy relationships with students and their families and use proven pedagogical methodologies where practical training and business-related requirements are especially relevant Mobility and cooperation are the key elements of the institutional policy of ETG. For our school, it is a priority to promote international mobility and our students’ participation in quality international projects. We work towards achieving the
objectives of the ECHE charter, expanding the European identity through the education of our students, cooperating with companies as partners which leads to further development of the European Higher Education Area.
One of the main objectives is to strengthen our ties abroad, because it opens doors to contacts with companies with different ways of developing their tasks and allows students to learn about new methods that we can implement later as a part of our academic objectives. We believe that Erasmus is a great opportunity for both parties; students and schools.
Another of our objectives is to focus on improving the language level of our students through linguistic immersion, because it’s a way to improve and enhance job placement. In today’s world it’s highly valued that candidates are able to manage different situations in different jobs. The program adds value to our students as it gives them a new approach to the working world.

It is also very important that we can enhance mobility and that participants can develop not only professionally but also personally and socially in different cultures, companies and new contexts. We are sure that the participation of our students in international projects will benefit them in their future as well as will give them more professional opportunities.
Our point of view is that it will provide us a more global vision which we can transmit to the rest of the students who would like to access the program, informing them of what the international labor market is like. In addition, it enriches our entire educational project and makes us more competitive.
Being part of Erasmus involves us to modernise and internationalize more our institution. Collaborating close to our contacts and companies we can help each other during the traineeships of our students, we also have the opportunity to recognise new ways of working, collect new ideas and experiences, as well as improving digital skills and promoting inclusive education at all levels. We can take all this into account while improving our classes.
During the 2014-2020 program we have already participated in four Erasmus calls in the modality of mobility in traineeships. We can affirm that they have been a total success in which all the mobilities have added value to the participants. We take into account the results of these experiences to improve our international performance.

 

 

 

 

 

 

 

Demana informació