Experiència internacional en els teus estudis a ETG

Erasmus +

Erasmus +

L'Erasmus + és la propera experiència que estem preparant per als alumnes de l'escola.

Des de que ETG va obtenir la carta ERASMUS, li permet planificar programes de mobilitat a l'estranger per als nostres alumnes.

És una fita molt important, aconseguida després que el nostre projecte hagi estat valorat positivament i acceptat, entre aproximadament 300 sol·licituds.

A més, ETG està immers en un procés de internacionalització de l'escola, ja que pertanyem a la xarxa de mobilitat i cooperació internacional.

LA INTERNACIONALITZACIÓ de l'ESCOLA PASSA PER L'ESTRANGER.

T'HI APUNTES ?

 

DECLARACIÓ DE POLITICA DE ERASMUS+

ETG és una escola amb un projecte educatiu amb un tracte proper a l'alumne i la seva familia, un mètode pedagògic on la formació pràctica i dirigida a les necessitats empresarials té especial rellevància, fa que tingui molt interès en enfortir els seus vincles més enllà de les nostres fronteres, ja que és una escola amb una tradició de més de 25 anys a la FP, amb una llista de més de 300 empreses que col·laboren en la FP d'alternança i la inserció laboral de l'alumnat.

La implantació fa uns anys d'estudis de Comerç Internacional, plenament lligats a internacionalització de les empreses, i el cicle formatiu de Màrqueting i publicitat i Administració i finances, condueixen clarament a la necessitat d'implantar programes de mobilitat per a alumnat i professors.

Anem amb molt de compte a l’hora d’ escollir els nostres socis, siguin escoles o empreses de pràctiques. Els centres hauran d'impartir estudis compatibles amb els nostres i si pot ser amb un sistema de gestió de qualitat implantat. Per recopilar aquesta informació contactarem amb organismes oficials dels països de destinació així com amb associacions educatives, a partir dels quals contactar els centres, i després d'una visita de la nostra part, que ens agradaria ens tornessin ja que ells també han d'estar d'acord amb els nostres principis educatius, valorar l'adequació mútua per establir acords.

Les empreses es valoraran en relació al seu perfil i activitat professional, i procurarem aconseguir la màxima informació possible per conèixer l'impacte positiu que pugui representar per a l'alumne / a, el seu pas per cadascuna d'aquestes empreses, per valorar el nivell real de possibilitats que el període de pràctiques representi una sortida real al món laboral, coneixent la xarxa de contactes que l'empresa li pugui aportar.

El nostre interès actual, es centra en països preferiblement de parla anglesa per als alumnes d'automoció, màrqueting i de finances i en països de parla anglesa o francesa per a alumnes de comerç internacional, deixant oberta la possibilitat d'ampliar a la resta de països Europeus i associats.

Els objectius que pretenem aconseguir són una millora en la llengua mitjançant la immersió lingüística, tant a nivell professional com personal, un major coneixement del tracte amb diferents empreses de la Unió Europea, aprenent noves formes, mètodes i tècniques de treball, conèixer centres logístics, processos de formes de pagament, formes de promoció de l'empresa a nivell publicitari i mediàtic, estratègies de mercat i formes de tracte de dades informàtiques.

Per als alumnes d'automoció, ús de manuals tècnics en llengua estrangera i el descobriment de nous processos de treball i tecnologies, així com la participació en possibles projectes tècnics.

Un objectiu comú en tots els cicles és que efectuen les pràctiques a l'estranger perquè l'alumne pugui contribuir en un futur a la internacionalització i modernització de les empreses on treballi, gràcies a les idees i experiències que li hagi aportat la seva estada a diferents països, cultures i empreses.

 

ERASMUS POLICY STATEMENT

ETG is a school with an educational project where the near treatment to the pupil and his family and a pedagogic method where the practical formation and directed to the managerial needs, has special relevancy, makes that it has a lot of interest tostrengthen his links beyond our borders, since it is a school with a tradition of more than 25 years in the professional formation, with a list of more than 300 companies that collaborate in the Vocational Training of the students.

The implantation a few years ago of studies of International Trade, fully tied to internationalization of the companies, and the formative cycle of Marketing and advertising and Administration and finance, drive clearly to the need of implanting programs of mobility for students and teachers.

We must be very careful when our partners choose, schools or companies where students will do their working experience. Schools will have to give compatible studies with ours, and if it is possible with a system of quality management implanted.

To compile this information we will contact ith official organisms from the countries of destination as well as educational associations, in order to contact with the centres, and after a visit of our part, which we would like also to receive since they also must agree with our beginning, value the mutual adequacy to establish agreements.

The companies will be valued in relation to his profile and professional activity, and we will try to obtain the maximum possible information to know the positive impact that it could represent for the pupil, his step along each one of the companies,to value if the royal level of possibilities that the period of practices could represent a royal exit to the labour world, knowing the network of contacts that the company could contribute to him.

Our current interest, focuses on countries preferably of English speech for the pupils of automotive, marketing and  finance and on countries of English or French speech for pupils of international trade. Of course, we are opened to the possibility of extending the opportunities to the rest of European and Not European countries.

The aims that we try to obtain are: an improvement in the language in the professional level as in the personal, a major knowledge of the treatment with different companies of the European Union, learning new you forms and methods of work, knowledge of logistic centres, processes of forms of payment, forms of promotion, advertising and media level as well as strategies of market and forms of treatment of IT information.

For the pupils of automotive studies, the use of technical manuals in foreign language and the discovery of new processes of work and technologies, as well as the participation in possible technical projects.

A common aim in all the cycles is that we want our students do their practices abroad in order to contribute to their  future to the internationalization and modernization of the companies where they work, thanks to the ideas and experiences that pupils have had due to the stay in different countries, cultures and companies.

PROCÉS de SELECCIÓ d'ALUMNES

Els alumnes que estigueu interessats en fer l'ERASMUS, obtenint una beca, heu de inscriure-us en el procés que l'escola té obert, i seguir les instruccions que us indiquem. Si teniu dubtes, contacteu amb la coordinació de mobilitat de l'escola. Descarregueu els documents adjunts per a presentar a vostra candidatura.

L'equip docent i la coordinació de mobilitat, seran els responsables d'assignar les beques de que disposem, segons el protocol i barem establert.

Esperem que us animeu de veritat a viure l'experiència. SOM-HI, descarregueu el formulari a la secció de noticies.

Instruccions del procés de selecció d'alumnes 2017-2018

 

Ens plau comunicar-vos que ETG inicia el procés de selecció d’alumnes interessats en participar en el programa de mobilitat Erasmus +.

 

Paràmetres de selecció de participants (estudiants)

 

 • La selecció de l’alumnat es durà a terme a partir dels següents paràmetres:


 

 1. Expedient acadèmic. Es valorarà la nota mitjana que l’alumne ha obtingut al final del primer any del cicle de grau superior. A més a més, es tindrà en compte si l’alumne està cursant el primer o segon curs. 

 2. Entrevista personal. Competències i  habilitats professionals, motivació de l’alumne, autonomia, sociabilitat, capacitat de treball en grup, capacitat per resoldre conflictes... Aquest apartat serà avaluat mitjançant una entrevista personal amb el tutor i amb el coordinador de mobilitat de l’escola. Les entrevistes personals es faran per ordre de notes d’expedient acadèmic, començant per la nota més alta. En aquest punt es valorarà la documentació que l’alumne ha presentat per a la selecció.

 3. Idiomes: Per una banda es valorarà nivell de llengua estrangera Anglès i/o Francès (el nivell que es recomana per a realitzar un Erasmus és el B2) mitjançant una prova escrita, i  per altre, el professor de llengües avaluarà les habilitats comunicatives que l’alumne ha mostrat al llarg del curs.

  4. Junta d’avaluació docent.

 

 

 

Què ha de presentar l’alumne per a la selecció?

 

 • Per tal de poder participar en el procés de selecció, cal que l’alumne presenti els següents documents.


 

 1. Imprès de la sol·licitud  (disponible a la pàgina web de l’escola)

 2. CV (en anglès o francès, el de la llengua que caldrà utilitzar al país de destí)

 3. “Carta de presentació/motivació” escrita en la llengua que caldrà utilitzar al país de destí, en la que l’alumne exposi el motiu pel qual vol fer una estada en el lloc on demana a la seva sol·licitud


 

L’alumne ha de presentar tots els documents especificats en aquest apartat el mateix dia de la prova de nivell d’anglès i/o francès, el dia 25 de maig del 2016 a les 14.45 a l’Escola Tècnica Girona.

 

No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

ACLARIMENTS :

 

 • Per a poder-se  presentar al procés de selecció, l’alumne ha d’estar matriculat a un cicle de grau superior en el moment de fer la inscripció.

 • Cal una autorització signada en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, per part de les famílies o per part del tutor legal.

 

 • Un cop feta la selecció, aquesta serà publicada a la mateixa web de l’escola.

 

 

 

Demana informació