Curs. Anglès: Gestió Comercial

Anglès: Gestió Comercial

Informació

Objectius:

L’objectiu principal del curs es centra en l’ús pràctic de la llengua anglesa, mitjançant la comunicació oral i escrita, aplicable en l’àmbit administratiu i comercial d’una empresa.

Destinataris

-          Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur.

 Requisits d’accés

-          Títol de Batxillerat o BUP, Cicle Formatiu grau mitjà o FP1 de la branca administrativa

-          Experiència professional administrativa o comercial (es valorarà)

-          Coneixements en anglès equivalent a 200h

Coneixements que et proporciona

Resoldre correcta i fluidament les tasques de gestió administrativa en les relacions comercials en llengua anglesa, interpretar documents i redactar-los, comprendre cartes i mails i saber-los redactar, ser capaç de tenir una conversa fluida amb un client, relacionada  amb qualsevol situació que es pot reproduir en la relació de compravenda.

Ser capaç de fer servir fluidament l’anglès en les relacions comercials i en el tracte amb el client.

Durada

200 hores

El curs conté diverses parts:

¨       Continguts teòrics gramaticals : inclou temps verbals, verbs auxiliars, phrasal verbs and prepositional verbs, verbs causatius, adjectius, pronoms, adverbis, comparatius i superlatius, preposicions, conjuncions, la veu passiva, regles de puntuació i ús de majúscules, questions and statements, entre altres.

 ¨      Ús d’estructures lingüístiques

¨       Fonètica, fent èmfasi en la comprensió oral i la pronunciació clara

¨       Expressions i vocabulari comercial i empresarial, relacionades amb ofertes i comandes, lliuraments de mercaderies, facturació, comptabilitat, pagaments, descomptes, bancs, impostos, reclamacions, condicions de venda, terminis, exportació / importació, transport, embalatge, assegurances, emmagatzematge, qualitat i quantitat de producte, característiques tècnics del producte, garanties, …. amb l’objectiu de ser capaç de reduir missatges llargs i complexes, a frases senzilles i que el client entengui mes fàcilment.

A la pràctica treballarem aquests continguts i situacions:

Situacions de comunicació amb clients :

Expressar interès, sorpresa, negació, confirmació, i indignació.

Expressar opinions, oral i per escrit.

Utilitzar correctament frases de cortesia, d'acord, i desacord 

Converses telefòniques :

Converses telefòniques amb un client estranger :

Fer suggeriments i acceptar-ne

Proposar i acceptar consells

Demanar dades i informació administrativa/comercial necessària per donar d’alta clients

Verificar l'exactitud de les dades rebudes

Converses telefòniques en general :

Prendre i anotar encàrrecs telefònics

Mantenir la conversa de manera fluïda i correcta

Verificar l'exactitud del número marcat

Identificar-se i identificar l'interlocutor observant les normes de protocol

Adaptar una actitud i conversa a la situació i interlocutor

Transmetre la informació

Acomiadar

Deixar un missatge al contestador

Converses amb clients per resoldre reclamacions :

Saber fer les preguntes per a informar-se

Interpretar la informació rebuda

Donar resposta a la reclamació

Documentació administrativa/comercial:

Interpretar comandes de compra i factures

Cartes i emails:

Traduir i sintetitzar cartes i e mails

Redactar cartes i emails partint de missatges comercials escrits en català

Redactar cartes demanda i concertar reunions amb clients  

Simulació de reunions de treball amb clients estrangers:

Prendre notes

Confeccionar l'acta i ordre del dia 

Traduir a anglès catàlegs de productes amb referències tècniques 

Operacions de compravenda :

Elaborar factures proforma partint de les dades i condicions de la operació

Contactar amb clients per informar de les condicions d'operacions de compravenda

Simular converses telefòniques per a resoldre dubtes de l'operació de venda

Rebatre explicacions donades per un client en una operació compravenda

 

 

Demana informació